Privacy verklaring Fr8

Fr8 is zich bewust van het belang van privacy en zet zich daarom in voor de bescherming van persoonsgevers conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Persoonsgegevens die u aan ons verstrekt worden vertrouwelijk en uitsluitend gebruikt voor doeleinden beschreven in onze Privacy Verklaring. Hierdoor kunt u veilig gebruik maken van onze website en diensten.
 
Wie zijn wij?
Fr8 levert Recruitmentdiensten en Executive Search. Wij zijn gespecialiseerd in logistieke functies met name in lucht- en zeevracht vanaf middel-management tot directieniveau. We doen dit op zowel nationaal als internationaal niveau. Hiernaast adviseren wij bedrijven die actief zijn in de luchtvracht en bieden tevens interim oplossingen. In deze hoedanigheid zijn wij verantwoordelijk voor de gegevensverwerking volgens wet- en regelgeving.
 
Wanneer verzamelen wij uw persoonsgegevens?
Wij verzamelen uw gegevens vanaf het moment dat u uw gegevens invult of achterlaat op onze website, of u ons uw CV heeft gestuurd. We kunnen ook gegevens van u verzamelen indien u deze heeft geplaatst op publieke middelen (bv. Linked-in, Monsterboard e.d.) waaruit zou kunnen blijken dat u geďnteresseerd zou zijn in werk gerelateerde dienstverlening. Wanneer gegevens van u verzameld worden op de laatstgenoemde manier, zullen we u benaderen of u interesse heeft om zich bij ons in te schrijven conform onze voorwaarden en met inachtneming van onze Privacy Verklaring. Mocht u geen interesse hebben, dan slaan wij alleen het gegeven op dat u niet benaderd wenst te worden.
 
Technische informatie en cookies
Over het algemeen kan onze website bezocht worden zonder dat uw persoonsgegevens aan ons worden doorgegeven. Evenals veel andere websites verzamelt deze website wel automatisch bepaalde niet-identificeerbare informatie over de gebruikers van de website, zoals bijvoorbeeld het Internet Protocol (IP)- adres van uw computer. Het IP-adres van uw Internet Service Provider, datum en tijd van toegang tot de website, het internetadres van de website vanwaar u rechtstreeks bent doorgelinkt naar onze website, het besturingssysteem dat u gebruikt, de onderdelen van de website die u bezoekt, de pagina’s van de website die u heeft bezocht en de informatie die u heeft bekeken, informatie over het type apparaat dat u gebruikt voor uw bezoek aan de site, de geo locatie waar u zich bevindt en het materiaal dat u opstuurt of downloadt van de website. Deze technische informatie wordt gebruikt voor het beheer van de website en systeembeheerder, en om de website en het gebruik ervan te verbeteren. Deze technische gegevens mogen aan derden worden doorgegeven en kunnen permanent worden opgeslagen voor toekomstig gebruik.
Fr8 maakt gebruik van cookies en web statistieken. Dat doen we om te kijken hoe bezoekers onze website gebruiken. Deze informatie helpt ons om de site te verbeteren. Een cookie is een bestand dat op uw computer wordt opgeslagen. Bij een vervolg bezoek op onze website kunnen deze cookies worden herkend. U kunt hier meer over lezen in onze cookieverklaring.
 
Waarom verzamelen wij uw persoonsgegevens?
Wij verzamelen en verwerken uw gegevens voor de uitvoering van onze dienstverlening, waaronder bemiddeling, werving & selectie en Executive Search. Meer specifiek, uw persoonsgegevens worden verwerkt om:U aanbiedingen te kunnen doen en/of informatie te kunnen verstrekken over de dienstverlening en overige activiteiten en deze beter te kunnen afstemmen op uw wensen en kwaliteiten;
Uw geschiktheid en beschikbaarheid te kunnen beoordelen in verband met bemiddeling naar vast of tijdelijk werk dan wel een opdracht, waarbij ook gebruik gemaakt kan worden van testresultaten, referentiechecks;
Een bemiddelingsrelatie of -opdracht met u aan te gaan en te onderhouden;
Voor managementdoeleinden waaronder managementinformatie, het uitoefenen van audits en accountantscontrole;
Rapportagedoeleinden. 
Welke persoonsgegevens verzamelen wij van u?
We verwerken de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor onze dienstverlening; een deel van deze gegevens is verplicht om gebruik te kunnen maken van onze dienstverlening. Aanvullende gegevens kunnen wenselijk zijn om de dienstverlening beter te kunnen afstemmen op uw wensen en kwaliteiten of om te voldoen aan meer specifieke vragen of verplichtingen vanuit opdrachtgevers. U bent zelf verantwoordelijk voor juistheid en relevantie van de gegevens die u verstrekt. Meer specifiek gaat het om – onder andere en voor zover van toepassing – de volgende (documenten met) persoonsgegevens:NAW-gegevens, e-mailadres en andere contactgegevens;
Geboortegegevens, leeftijd, geslacht en evt. Pasfoto (op vrijwillige basis);
Curriculum vitae (CV), informatie over opleiding, trainingen, stages en werkervaring;
Gegevens over beschikbaarheid en verlof;
Andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van de geschiktheid van de kandidaat, bijvoorbeeld referenties, getuigschriften, testresultaten en verklaringen;
Wanneer aan u een gebruikersnaam en wachtwoord is verstrekt om toegang te krijgen tot onze besloten webomgeving, worden deze gegevens eveneens door ons verwerkt;
Daarnaast verwerken wij soms ten behoeve van onze opdrachtgevers gegevens in het kader van een pre-employment screening. 

Met wie kunnen wij uw persoonsgegevens delen?
Wij kunnen uw persoonsgegevens doorgeven aan opdrachtgevers, onderaannemers (bijvoorbeeld gegevens bewerkers) – die namens Fr8 diensten verlenen of opdrachten uitvoeren –, leveranciers, overheidsinstanties en andere zakelijke relaties. En in alle overige gevallen waarin wij hiertoe kunnen worden verplicht, bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of een gerechtelijk vonnis. De verstrekking van de persoonsgegevens geschiedt ten alle tijden in overleg met u, op basis van een gerechtvaardigd belang, wettelijke verplichting en/of ter uitvoering van de overeenkomst in overeenstemming met de doelen zoals genoemd bij “Waarom verzamelen wij uw persoonsgegevens?”. Fr8 heeft een verwerkingsovereenkomst met alle partijen waarmee uw gegevens eventueel mee gedeeld kunnen worden.
 
Hoe lang en hoe bewaren wij uw persoonsgegevens?
Fr8 deelt uw persoonsgegevens binnen Fr8, via ons online Yellow Yard systeem. De bewaartermijnen die wij hanteren, zijn afhankelijk van uw situatie waarbij verschillende toepasselijke wettelijke bewaartermijnen gelden:U bent benaderd via een sociaal medium: drie (3) maanden. Binnen 1 week zullen wij contact met u opnemen met het bericht dat u zich in onze talentpool bevindt en of u eventueel in de toekomst nog van ons netwerk gebruik wil blijven maken. Indien u niet akkoord gaat worden uw persoonsgegevens binnen drie kalendermaanden geanonimiseerd;
U heeft zelf uw gegevens aan ons verstrekt maar u bent (nog) niet bemiddeld door Fr8: twaalf (12) maanden. Na twaalf (12) kalendermaanden zullen wij contact met u opnemen met het bericht dat u zich in onze talentpool bevindt en of u eventueel in de toekomst nog van ons netwerk gebruik wil blijven maken. Indien u niet akkoord gaat worden uw persoonsgegevens binnen drie kalendermaanden geanonimiseerd;
Hard-copy CV’s met aantekeningen worden maximaal 5 jaar bewaard in een afgesloten kast;
U bent bemiddeld door Fr8: vijf (5) jaar. Uw gegevens worden vijf jaar lang bewaard voor administratieve doeleinden in een afgesloten kast en/of in onze database. 
Beveiliging van uw persoonsgegevens
Wij doen er alles aan om uw persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. Wij doen dit aan de hand van fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen. Alleen geautoriseerde hebben toegang tot de gegevens. Indien en voor zover gegevens worden verstrekt aan derden, na uw akkoord, is Fr8 met hen overeengekomen dat zij de persoonsgegevens eveneens optimaal beveiligen.
 
Recht op inzage
U bent te allen tijde gerechtigd om bij ons een kopie op te vragen van de gegevens die wij over u verzameld hebben. De eerste keer dat u een persoonsgegevensrapport bij ons opvraagt krijgt zijn hier geen kosten aan verbonden. Wanneer u meermaals uw verzamelde gegevens opvraagt zijn wij genoodzaakt daarvoor administratiekosten in rekening te brengen. Voor het opvragen van uw gegevens kunt u contact opnemen met info@fr8.nl.
 
Recht op vergetelheid
U heeft ten alle tijden het recht toestemming tot verwerking van uw persoonsgegevens in te trekken en uw persoonsgegevens te laten verwijderen uit onze bestanden. Wanneer u wenst niet langer in ons bestand te staan, kunt u dit kenbaar maken via info@fr8.nl. Wanneer wij uw kennisgeving van vergetelheid hebben ontvangen worden uw persoonsgegevens binnen een termijn van drie (3) kalendermaanden geanonimiseerd.
 
Wijzigingen van onze Privacy Verklaring
Deze Privacy Verklaring kan te allen tijde door Fr8 worden gewijzigd. Bij toekomstige wijzigingen van onze Privacy Verklaring zullen wij de wijzigingen in kwestie vermelden op onze website, zodat u altijd weet welke persoonsgegevens wij van u verzamelen, waarvoor deze worden gebruikt en met wie deze eventueel gedeeld worden.
 
Vragen, opmerkingen, klachten of (vermoeden) datalek 
Heeft u vragen, opmerkingen of klachten over de bescherming van uw persoonsgegevens door Fr8, dan kunt u per e-mail contact met ons opnemen via info@fr8.nl, of schriftelijk naar Fr8 Cargo Aviation Management and Recruitment B.V., Rijksstraatweg 43a, 3621 BH, Breukelen.
 
Algemene voorwaarden
Op al onze diensten zijn algemene voorwaarden van toepassing. Op uw verzoek zullen wij u de voorwaarden toezenden, u kunt hiernaar vragen via info@fr8.nl. Onze algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing op de fase voorafgaand aan het feitelijk sluiten van een overeenkomst, in welke fase bijvoorbeeld gegevens van een kandidaat worden verstrekt of een kandidaat persoonlijk wordt geďntroduceerd.